EKPERE NKE OBI IHUNANYA

 

 

Jesu! Mary! A huru m Gi n’anya.

Biko ndo! Zoputa mkpuru obi nile.

Amen.

 

O! Obi Ihunanya!

O! Obi  Jikororii onu n’ihunanya!

Mee m ka m na ahu Gi n’anya oge nile.

Ma nyere m aka kam mee ka ndi ozo na-ahu Gi n’anya.

Were obi m dara ogbenye na njo N’onwe

Gi, enyeghachila m ya azu ruo mgbe o tughariri

buru oku n’enwu-enwu nke ihunanya Gi.

A ma m na etosighi m ibiakwute Gi n’onwe m, ma

were m n’onwe Gi, jiri ire oku nke ihunanya Gi

reechaa m ka m di ocha. Were m n’onwe Gi, jiri m

mee otu o siri so Gi n’ihi na a bucha m nke Gi.

Amen.

 

O! Ihunanya di Ocha!

O! Ihunanya di Aso!

Jiri ube Gi mapuo m ma mee ka obara m

na-agbabanye n’ime onya nke Obi N’eburo njo.

O! Obi N’Eburo njo!

Jikonye n’Obi di Aso, ka I nye ndu, tasie obi,

nye otito na ihunanya.

Amen.

 

O! Jesu! O! Mary!

I bu Obi Ihunanya!

A huru m Gi n’anya. Richaa m!

A bu m ihe aja ihunanya Gi.

Amen.

 

O! Obi Ihunanya!

Richaa m!

A bu m ihe aja ihunanya Gi.

Amen.

 

 

Approval:

Owerri (Nigeria), 15 Nov. 1987  
Vicarius Generalis, Msgr. V.A. Chikwe